Alkohol etylowy skażony karta charakterystyki

Pobierz

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn.. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninykarta charakterystyki preparatu niebezpiecznego denaturix alkohol etylowy skaŻonyalkohole skażone.. Identyfikator produktu: Nazwa substancji: etanol ska żony bitrexem, alkoholem izopropylowym oraz alkoholem t-butylowymObjawy zatrucia ostrego: pary w bardzo dużych stężeniach oraz ciekły alkohol etylowy (drogą pokarmową) wywołują: bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchów.Karty charakterystyk; Scenariusze narażenia; Objaśnienia używanych skrótów.. Karta charakterystyki.. Zastosowania odradzane: Nie przeznaczony do konsumpcji.. Produkt stosowany w chemii gospodarczej jako rozpuszczalnik organiczny.. 220 cm wody³ = pełna szklanka + 1/10 szklanki .Zgodnie z art. 30 ust.. Karta charakterystyki.. 4.1.4.KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1.. Do dezynfekcji rąk można stosować tańszy alkohol etylowy skażony 96% w proporcji : 1 litr etanolu 96% skażonego + 220 cm³ wody destylowanej lub do injekcji (patrzymy co nas mniej kosztuje)..

Karta charakterystyki.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1.. Alkohol w laboratorium znajduje wiele zastosowań m.in. jako rozpuszczalnik organiczny, do mycia i dezynfekcji itp.KARTA CHARAKTERYSTYKI Data utworzenia: 22.08.2011 ETANOL SKA ŻONY BITREXEM, ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM ORAZ ALKOHOLEM T-BUTYLOWYM SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1.. Karta charakterystyki.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Alkohol etylowy roztwór 96%Nazwa handlowa produktu: ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY 1.2.. .Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2019-06-28] .. Etanol, alkohol etylowy, C 2 H 5 OH - organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi .. Alkohol etylowy, roztwór 97- 99%: Alkohol etylowy, roztwór 99- 99,9%: roztwór: Alkohol izobutylowy: roztwór: Alkohol n-amylowy (pentan-1-ol) odczynnik:Zastosowania zidentyfikowane: Alkohol etylowy skażony butan-2-onem i benzoesanem denatonium, do użytku przemysłowego i profesjonalnego jako rozcieńczalnik..

Z O.O. ul. Bonifraterska 1716 Karty charakterystyki D-06987.

ALKOHOL ETYLOWY (skażony) inaczej spirytus rektyfikowany 96% jest to alkohol przeznaczony do produkcji różnego rodzaju produktów do czyszczenia, dezynfekcji oraz odtłuszczania powierzchni.. BEZWODNIK FTLOWY.. Stopnie czystości używane w katalogu; .. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY Data sporządzenia: 28-02-2014 Data aktualizacji: Skutki i objawy narażenia: podrażnienie oczu, zaczerwienienie, łzawienie.. Ostra toksyczność - inhalacja CL50 - 46,5 mg/l/4h (szczur) Ostra toksyczność - skóra królik LD50 - 12800 mg/kg Alkohol etylowy LD50 (szczur doustnie) - 7060 mg/kg LC50 (szczur inhalacja) - 38400 mg/m3/10hkarta charakterystyki - hurtownia chemiczna gibrapol karta charakterystyki data utworzenia: 22.08.2011 etanol skaŻony bitrexem, alkoholem izopropylowym oraz alkoholem t-butylowym sekcja 1: identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiĘbiorstwa 1.1.ETANOL SKAŻONY CAŁKOWICIE Nazwa odczynnika Alkohol Etylowy 96% skażony Czystość 96%Vevex - alkohol etylowy (rektyfikowany, odwodniony) czysty, skażony (zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie), całkowicie skażony, produkty na ich bazie oraz inne chemikalia i produkty dedykowaneSpółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków..

ETER C12-C14 ALKILOWO-GLICYDOWY.Alkohol etylowy o mocy pozornej 70% obj.

4% Zawartość wyższych alkoholi: 3,2-5mg/kg Gęstość: 0,799g/cm3 Całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1867 z dnia 20.10.2016 (receptura uniwersalna europejska)ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY.. Numer katalogowy :396420113 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. Zajmujemy się sprzedażą czystego lub skażonego etanolu.zawartość alkoholu etylowego według karty charakterystyki >88% zanieczyszczony alkoholem izopropylowym oraz butan-2-on.. .Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Zastosowania odradzane: Nie stosować do celów spożywczych 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: PHOENIX CHEMICALS TRADING SP.. Alkohol wchodzi także w bezpośrednie interakcje z receptorami GABA, .Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.Istotny jest także czas dezynfekcji dłoni, który nie powinien być krótszy niż 30 sekund..

... Nasze produkty posiadają: karty charakterystyki, atesty oraz specyfikacje techniczne.

Zastosowania odradzane: Brak dostępnych danych 1.3.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Spirytus medyczny 96% Alkohol etylowy Nr CAS: 64-17-5 Nr indeksowy EU: 603-002-00-5 Nr WE (EINECS): 200-578-6Zastosowania zidentyfikowane: Alkohol etylowy o mocy pozornej 92% całkowicie skażony, nie przeznaczony do konsumpcji.. 500ppm Kwasowość: 15,2-30mg/l Zawartość wody: max.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. całkowicie skażony benzoesanem denatonium oraz mieszaniną ketonów z dodatkiem salicylanu etylu zabarwiony błękitem metylenowym.. 9 pkt 1 ustawy o akcyzie zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w .. Alkohol etylowy skażony różnymi czynnikami skażającymi zgodnymi z aktualnym rozporządzeniem np. acetonem, eterem, alkoholem izopropylowym - dzięki czemu nie obowiązuje na niego akcyza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt